Home > Studenten > Studiegids > 2011-2012 > Premaster > Pedagogische Wetenschappen

Onderzoeksmethoden II-A: Data-analysetechnieken

 
  • Vakcode: P_BONDERZ_2A
  • Credits: 12.0
  • Voertaal: Nederlands
  • Faculteit: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek
  • Coördinator: dr. N. Smits
  • Docent(en): dr. N. Smits
  • Lesmethode(n): Hoorcollege, Werkcollege
  • Niveau: 200

Doel vak

Uitbreiding van kennis van statistiek en deze kennis leren toepassen in
de onderzoekssituatie:
- Uitvoeren van statistische toetsen met SPSS
- Uitbreiden kennis statistiek, met name op het gebied van lineaire
modellen
- Leren gebruiken van Factoranalyse voor de ontwikkeling van
meetinstrumenten
- Toepassen van klassieke testtheorie

Inhoud vak

De cursus bevat 8 modules (iedere module is 40 uur), onderwerpen zijn:
Omgaan met SPSS. Beschrijving van data. Uitvoeren t- toetsen. APA
normen. Chikwadraattoetsen. Enkelvoudige en multipele regressieanalyse.
Variantieanalyse, Covariantie- analyse. Multivariate variantieanalyse.
Variantieanalyse met herhaalde metingen. Factoranalyse en Schaalanalyse.
Nonparametrische statistiek.

Onderwijsvorm

- Practicumgroepen van maximaal 25 studenten, tweemaal twee uur per
module.
- Opgenomen hoorcolleges, beschikbaar via BlackBoard.
- Toetsen op Blackboard.
- Schriftelijk tentamen.

Toetsvorm

tentamen
Practica, blackboardtoetsen en twee deeltoetsen.

Literatuur

- Wonnacott, Th.H. en Wonnacott, R.J., Introductory Statistics.
(Hoofdstuk 10 t/m 17).
- Green, S.B. en Salkind, N.J., Using SPSS for Windows (5th edition,
2008, analyzing and understanding data) (Les 16 t/ 45, ; behalve les 32
en 35).
- Aanvullingen op Blackboard.

Vereiste voorkennis

Statistiek (A), Statistiek (B), of Statistiek 1.

 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
VUnet Studiegids

spamfuik@vu.nl